ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

break off relations

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *break off relations*, -break off relations-