ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

break a promise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *break a promise*, -break a promise-

break a promise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
break a promise (vi.) ผิดสัญญา See also: ละเมิดสัญญา Syn. default
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผิดคำสัญญา (v.) break a promise See also: break one´s word, go back one´s word/promise Syn. ผิดคำพูด
ผิดคำสัตย์ (v.) break a promise See also: break one´s word, go back one´s word/promise Syn. ผิดคำพูด, ผิดคำสัญญา
เบี้ยว (v.) break a promise See also: break an agreement, not keep a promise Syn. บิดพลิ้ว, โหยกเหยก

break a promise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
約束を破る;約束をやぶる[やくそくをやぶる, yakusokuwoyaburu] (exp,v5r) to break a promise; to go back on one's word; to renege
約束破る;約束やぶる[やくそくやぶる, yakusokuyaburu] (exp,v5r) (See 約束を破る) to break a promise; to go back on one's word; to renege

break a promise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยว[v.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit ; default on a debt FR: renier sa parole ; fausser compagnie
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind ; go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: se rétracter ; se dédire
กลับคำ[v.] (klapkham) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
กลืนน้ำลายตัวเอง[v. (loc.)] (kleūnnamlāi) EN: break a promise ; go back on one's word FR:
ผิดคำพูด[v. exp.] (phit kham p) EN: break one's word ; go back on one's word ; break a promise FR: manquer à sa parole
ผิดคำสัญญา[v. exp.] (phit khamsa) EN: break a promise ; break one's word FR:
ผิดคำสัตย์[v. exp.] (phit khamsa) EN: break a promise ; break one's word ; go back one's word/promise FR:
ผิดสัญญา[v. exp.] (phit sanyā) EN: break a contract ; break an agreement ; break a promise ; commit a breach of contract ; violate a contract FR: résilier un contrat ; rompre un contrat ; être en défaut ; manquer à sa promesse
ผิดวาจา[v. exp.] (phit wājā) EN: break one's word ; go back on one's word ; break a promise FR:
เสียสัญญา[v. exp.] (sīa sanyā) EN: break a promise FR:
ตระบัดสัตย์[v.] (trabatsat) EN: break a promise ; reverse one' s promise ; go back on one's word FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า break a promise
Back to top