ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

break a law

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *break a law*, -break a law-

break a law ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทำผิด (v.) break a law See also: infract a law, infringe a law, break(the rule), commit an offence Syn. กระทำความผิด
กระทำผิดกฎหมาย (v.) break a law See also: infract a law, infringe a law, break(the rule), commit an offence Syn. กระทำผิด, กระทำความผิด

break a law ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝืนกฎหมาย[v. exp.] (feūn kotmāi) EN: violate a law ; break a law ; infringe FR: enfreindre la loi ; violer la loi ; transgresser la loi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า break a law
Back to top