ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brave out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brave out*, -brave out-

brave out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brave out (phrv.) หลุดพ้นจากปัญหา Syn. brazen out
brave out (phrv.) เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ See also: กล้าเผชิญ Syn. bluff out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brave out
Back to top