ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

branch subdivision

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *branch subdivision*, -branch subdivision-

branch subdivision ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
branch subdivision (n.) แผนก See also: กอง Syn. group, section

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า branch subdivision
Back to top