ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

branch of study

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *branch of study*, -branch of study-

branch of study ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คชศาสตร์ (n.) branch of study dealing with elephant

branch of study ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คณะ[n.] (khana) EN: college ; faculty ; school ; branch of study ; department FR: faculté [f] ; fac [f] (inf.) ; département universitaire [m]
สาขาวิชา[n. exp.] (sākhā wichā) EN: field ; discipline ; branch of study ; area FR: domaine [m] ; discipline [f] ; branche [f]
วิชา[n.] (wichā) EN: subject ; branch of study ; course ; branch of knowledge ; science ; technology ; know-how FR: sujet [m] ; matière [f] ; discipline [f] ; branche [f] ; domaine [m] ; thèse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า branch of study
Back to top