ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boundary line

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boundary line*, -boundary line-

boundary line ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เส้นเขต (n.) boundary line See also: borderline
เส้นเขตแดน (n.) boundary line See also: border, borderline, frontier Syn. แนวพรมแดน, เขตแดน
แนวเขต (n.) boundary line See also: borderline Syn. เส้นเขต
แนวเขตแดน (n.) boundary line See also: border, borderline, frontier Syn. เส้นเขตแดน, แนวพรมแดน, เขตแดน

boundary line ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
边界线[biān jiè xiàn, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, 边界线 / 邊界線] boundary line; border line

boundary line ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แนวเขต[n. exp.] (naēo khēt) EN: boundary line FR:
แนวเขตแดน[n. exp.] (naēo khētda) EN: boundary line FR: ligne de démarcation [f] ; frontière [f]
พรมแดน[n.] (phromdaēn) EN: border ; boundary line FR: frontière [f] ; limite territoriale [f]
เส้นพรมแดน[n. exp.] (sen phromda) EN: boundary line FR: ligne frontière [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boundary line
Back to top