ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bosom friend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bosom friend*, -bosom friend-

bosom friend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心の友[こころのとも, kokoronotomo] (n) one's bosom friend; kindred-spirit

bosom friend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่หู[n.] (khūhū) EN: buddy (inf.) ; pal ; intimate friend ; close friend ; bosom friend ; confidant FR: pote [m] (fam.)
เพื่อนคู่หู[n.] (pheūoenkhūh) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend FR: pote [m] (fam.)
เพื่อนรัก[n. exp.] (pheūoen rak) EN: valued friend ; bosom friend ; close friend FR: ami proche [m] ; ami intime [m]
เพื่อนซี้[n. exp.] (pheūoen sī) EN: close friend ; true friend ; bosom friend ; intimate friend ; buddy FR: ami proche [m] ; ami intime [m] ; véritable ami [m]

bosom friend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Busenfreund {m}bosom friend

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bosom friend
Back to top