ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

born dead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *born dead*, -born dead-

born dead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
born dead (adj.) ซึ่งคลอดออกมาตาย See also: ซึ่งตายตั้งแต่เกิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า born dead
Back to top