ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boob tube

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boob tube*, -boob tube-

boob tube ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boob tube (n.) เครื่องรับโทรทัศน์ See also: โทรทัศน์, ทีวี Syn. T.V., teevee, tube, box

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boob tube
Back to top