ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bond paper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bond paper*, -bond paper-

bond paper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดาษปอนด์[n. exp.] (kradāt pøn ) EN: fine paper ; bond paper FR: papier fin [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bond paper
Back to top