ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bodily character

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bodily character*, -bodily character-

bodily character ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bodily character (n.) เรือนร่าง See also: รูปร่าง, ร่างกาย Syn. structure, physical nature

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bodily character
Back to top