ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bluff out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bluff out*, -bluff out-

bluff out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bluff out (phrv.) เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ See also: กล้าเผชิญ Syn. brazen out
bluff out (phrv.) เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ See also: กล้าเผชิญ Syn. brave out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bluff out
Back to top