ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blow strongly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blow strongly*, -blow strongly-

blow strongly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blow strongly (vi.) พัดกระหน่ำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลมโกรก (v.) blow strongly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blow strongly
Back to top