ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blow softly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blow softly*, -blow softly-

blow softly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลมโชย[v. exp.] (lom chōi) EN: blow softly ; blow gently ; breeze FR: souffler avec douceur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blow softly
Back to top