ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blind alley

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blind alley*, -blind alley-

blind alley ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blind alley (n.) ทางตัน See also: การจนตรอก Syn. deadlock
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซอยตัน (n.) blind alley Syn. ทางตัน
เข้ามุม (v.) drive someone into a blind alley See also: push someone to the wall

blind alley ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死巷[sǐ xiàng, ㄙˇ ㄒㄧㄤˋ, 死巷] blind alley; dead end
死胡同[sǐ hú tòng, ㄙˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨㄥˋ, 死胡同 / 死胡衕] blind alley; cul-de-sac; dead end; impasse
死衚衕[sǐ hú tòng, ㄙˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨㄥˋ, 死衚衕] dead end; blind alley
钻牛角[zuān niú jiǎo, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, 钻牛角 / 鑽牛角] lit. honing a bull's horn; fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs; same as 成语 saw 鑽牛角尖|钻牛角尖
钻牛角尖[zuān niú jiǎo jiān, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄢ, 钻牛角尖 / 鑽牛角尖] lit. to hone a bull's horn (成语 saw); fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs

blind alley ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
袋小路[ふくろこうじ, fukurokouji] (n) blind alley; cul-de-sac; impasse; dead-end (street); (P)
通行止め(P);通行止;通行上(iK)[つうこうどめ, tsuukoudome] (n) closure (of a road); dead end; blind alley; cul-de-sac; No Through Road (e.g. on a sign); (P)

blind alley ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซอยตัน[n. exp.] (søi tan) EN: blind alley FR: voie sans issue [f]
ทางตัน[n. exp.] (thāng tan) EN: dead end ; blind alley FR: impasse [f] ; voie sans issue [f] ; chemin sans issue [m] ; cul-de-sac (pop.) [m]
ตรอกตัน[n. exp.] (trøk tan) EN: blind alley ; dead end ; impasse ; cul-de-sac FR: impasse [f] ; voie sans issue [f] ; chemin sans issue [m] ; cul-de-sac [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blind alley
Back to top