ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bleed internally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bleed internally*, -bleed internally-

bleed internally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลือดตกใน[v. exp.] (leūat tokna) EN: bleed internally ; have internal bleeding ; have an internal hemorrhage FR: avoir une hémorragie interne
ตกใน[v.] (toknai) EN: flow inside ; bleed internally FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bleed internally
Back to top