ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blaze down on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blaze down on*, -blaze down on-

blaze down on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
照付ける;照り付ける;照りつける[てりつける, teritsukeru] (v1,vi) to blaze down on; to beat down on; to shine down upon

blaze down on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แผดเผา[v.] (phaētphao) EN: emit strong and hot rays of light ; burn ; to be caustic ; blaze down on FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blaze down on
Back to top