ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bend down the head

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bend down the head*, -bend down the head-

bend down the head ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้มหน้า[v.] (komnā) EN: bow the head ; low one's head ; bend down the head FR: baisser les yeux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bend down the head
Back to top