ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beloved one

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beloved one*, -beloved one-

beloved one ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงตา[n.] (dūangtā) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
วัลลภ[n.] (wanlop) EN: friend ; beloved one FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beloved one
Back to top