ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

believe on firmly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *believe on firmly*, -believe on firmly-

believe on firmly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัดสินใจ[v.] (tatsinjai) EN: decide ; make up one's mind ; determine ; resolve ; believe on firmly ; have decided FR: décider (de) ; se décider (à) ; se résoudre à ; se déterminer à ; prendre une décision ; trancher ; arrêter une décision ; prendre position

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า believe on firmly
Back to top