ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

begin the performance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *begin the performance*, -begin the performance-

begin the performance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปิดฉาก[v.] (poētchāk) EN: begin ; start ; raise the curtain ; begin the performance ; play an overture FR: frapper les trois coups

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า begin the performance
Back to top