ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

before a big crowd

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *before a big crowd*, -before a big crowd-

before a big crowd ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ต่อหน้าธารกำนัล[adv.] (tønā thārak) EN: in public ; before a big crowd ; in front of other people ; publicly ; openly FR: publiquement ; en public

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า before a big crowd
Back to top