ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

become stiff

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *become stiff*, -become stiff-

become stiff ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強張る;強ばる[こわばる, kowabaru] (v5r,vi) (uk) to stiffen; to become stiff
引きつる(P);引き攣る;引攣る[ひきつる, hikitsuru] (v5r) to have a cramp (spasm, convulsion, twitch); to become stiff; (P)
突っ張る[つっぱる, tsupparu] (v5r) to support; to become stiff; to become taut; to thrust (one's opponent); to stick to (one's opinion); to insist on; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า become stiff
Back to top