ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

become solid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *become solid*, -become solid-

become solid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
become solid (vi.) กลายเป็นของแข็ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า become solid
Back to top