ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

become sodden

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *become sodden*, -become sodden-

become sodden ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
潤ける[ふやける, fuyakeru] (v1,vi) (uk) to become sodden; to swell up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า become sodden
Back to top