ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

become reconciled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *become reconciled*, -become reconciled-

become reconciled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和解[hé jiě, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄝˇ, 和解] conciliatory; become reconciled

become reconciled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled

become reconciled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า become reconciled
Back to top