ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

become real

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *become real*, -become real-

become real ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
become real (vi.) กลายเป็นจริง See also: เป็นจริง Syn. actualize Ops. dissolve, disembody
become real (vi.) กลายเป็นจริง See also: เป็นจริง Syn. actualize Ops. dissolve, disembody

become real ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
的中(P);適中[てきちゅう, tekichuu] (n,vs) strike home; hit the mark; become realized; become realised; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า become real
Back to top