ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

become putrid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *become putrid*, -become putrid-

become putrid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บูด[v.] (būt) EN: go bad ; become putrid ; go sour FR: putréfier ; se putréfier ; rancir ; pourrir ; fermenter ; aigrir
เปื่อยเน่า[v. exp.] (peūay nao) EN: rot ; spoil ; decay ; fester ; putrefy ; be decomposed ; be putrefied ; decompose ; become putrid FR: pourrir ; se décomposer ; se putréfier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า become putrid
Back to top