ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

become infected

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *become infected*, -become infected-

become infected ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ติดเชื้อ[v.] (titcheūa) EN: be infected ; become infected (with) ; catch a disease ; come down with ; contract FR: être infecté ; attraper une maladie ; contracter une maladie ; choper une maladie (fam.)
ติดโรคหวัด [v. exp.] (tit rōk wat) EN: catch flu ; become infected with influenza FR: attraper un rhume

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า become infected
Back to top