ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

become free

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *become free*, -become free-

become free ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลุดพ้น[v.] (lutphon) EN: get free from ; become free FR: être libre de ; être libéré de ; s'émanciper ; réchapper ; s'en tirer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า become free
Back to top