ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

become enlightened

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *become enlightened*, -become enlightened-

become enlightened ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรัสรู้ (v.) become enlightened See also: understand, foresee, intuit Syn. รู้, รู้แจ้ง, รู้แจ้งเห็นจริง, หยั่งรู้

become enlightened ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
目を覚ます;目をさます[めをさます, mewosamasu] (exp,v5s) (1) to wake up; (2) to sober up; to come to one's senses; to become enlightened

become enlightened ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตรัสรู้[v.] (tratsarū) EN: be enlightened ; become enlightened ; enlighten ; attain enlightenment FR: atteindre l'éveil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า become enlightened
Back to top