ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beautiful girl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beautiful girl*, -beautiful girl-

beautiful girl ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัลยาณี (n.) beautiful girl See also: belle Syn. กัลยา, นางงาม, หญิงงาม
หญิงงาม (n.) beautiful girl See also: belle Syn. กัลยา, นางงาม
โฉมงาม (n.) beautiful girl See also: good-looking girl, pretty girl Syn. โฉมฉาย, โฉมเฉลา, นงคราญ
โฉมฉาย (n.) beautiful girl See also: good-looking girl, pretty girl Syn. โฉมงาม, โฉมเฉลา, นงคราญ
โฉมตรู (n.) beautiful girl See also: good-looking girl, pretty girl Syn. โฉมงาม, โฉมฉาย, นงคราญ, โฉมเฉลา
โฉมเฉลา (n.) beautiful girl See also: good-looking girl, pretty girl Syn. โฉมงาม, โฉมฉาย, นงคราญ

beautiful girl ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉัยยา[n.] (chaiyā) EN: girl ; beautiful girl FR:
ไฉยา[n.] (chaiyā) EN: girl ; beautiful girl FR:
ชายา[n.] (chāyā) EN: wife ; consort ; girl ; beautiful girl FR:
โฉมฉาย[n.] (chōmchāi) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl FR:
โฉมเฉลา[n.] (chōmchalao) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl FR:
โฉมตรู[n.] (chōmtrū) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl FR:
กัลยาณี[n.] (kanlayānī) EN: beautiful girl FR:
กันยา[n.] (kanyā) EN: young girl ; beautiful girl ; maiden FR:
นงคราญ[n.] (nongkhrān) EN: beauty ; beautiful girl ; pretty maid FR: beauté [f]
นงพะงา[n.] (nongpha-ngā) EN: beauty ; beautiful girl  FR:
นงโพธ[n.] (nongphōt) EN: beauty ; beautiful girl  FR:
นงพุธ[n.] (nongphut) EN: beauty ; beautiful girl  FR:
นงราม[n.] (nongrām) EN: beauty ; beautiful girl  FR:
พุ่มพวง[n.] (phumphūang) EN: beautiful girl ; pretty woman FR: joli brin de fille [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beautiful girl
Back to top