ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beat around the bush

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beat around the bush*, -beat around the bush-

beat around the bush ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beat around the bush (vi.) บ่ายเบี่ยง See also: ตอบไม่ตรงคำถาม Syn. evade, hedge Ops. confront, face
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดวกวน (v.) beat around the bush Syn. พูดอ้อมค้อม Ops. พูดกระชับ, พูดตรงไปตรงมา
พูดอ้อม (v.) beat around the bush Syn. พูดวกวน, พูดอ้อมค้อม Ops. พูดกระชับ, พูดตรงไปตรงมา

beat around the bush ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
言を左右にする[げんをさゆうにする, genwosayuunisuru] (exp,vs-i) to equivocate; to beat around the bush
茶を濁す[ちゃをにごす, chawonigosu] (exp,v5s) to evade (questions); to reply evasively; to beat around the bush; to throw up a smoke screen.

beat around the bush ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พูดอ้อมค้อม[v. exp.] (phūt ømkhøm) EN: beat around the bush ; be evasive ; use circumlocutions ; say indirectly FR: parler de manière détournée ; tourner autour du pot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beat around the bush
Back to top