ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be wrathful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be wrathful*, -be wrathful-

be wrathful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath ; be boiling mad ; be infuriated FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious ; be irrated ; be vexed FR: être mécontent ; être en colère ; être furieux ; grogner
ขึ้งเคียด[v.] (kheungkhīet) EN: rage ; anger ; be wrathful ; be furious ; frenzy ; be irate FR:
พลุ่งพล่าน[v. exp.] (phlung phlā) EN: burst out ; break out ; become angry ; get angry ; be wrathful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be wrathful
Back to top