ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be wrapped up in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be wrapped up in*, -be wrapped up in-

be wrapped up in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจรัก[v. exp.] (jai rak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in FR: être fou amoureux ; adorer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be wrapped up in
Back to top