ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be worthy of looking at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be worthy of looking at*, -be worthy of looking at-

be worthy of looking at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าชม[v.] (nā chom) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at FR: être admirable ; être remarquable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be worthy of looking at
Back to top