ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be worried about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be worried about*, -be worried about-

be worried about ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิตกจริต (v.) be worried about See also: be uneasy, be anxious, be apprehensive, be fearful
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Now there's nothing to be worried aboutตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้ว ฉันพูดถูกไหม?

be worried about ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
思い乱れる[おもいみだれる, omoimidareru] (v1,vi) to be worried about
気に掛かる;気にかかる[きにかかる, kinikakaru] (v5r,vi,exp) (See 気になる) to weigh on one's mind; to be worried about (something)
蚊の食う程[かのくうほど, kanokuuhodo] (n) not be worried about anything

be worried about ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วิตกจริต[v.] (witokjarit ) EN: be worried about ; be uneasy ; be anxious ; be apprehensive ; be fearful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be worried about
Back to top