ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be worried

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be worried*, -be worried-

be worried ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลัดกลุ้ม (v.) be worried See also: feel depressed Syn. กลุ้ม, กลุ้มใจ
น่ากังวล (v.) be worried See also: be showing anxiety, be anxious, be concerned, be fearful Syn. น่าวิตก, น่าห่วง Ops. ไร้ห่วง, ไร้กังวล
น่าห่วง (v.) be worried See also: be showing anxiety, be anxious, be concerned, be fearful Syn. น่าวิตก, น่ากังวล Ops. ไร้ห่วง, ไร้กังวล
น่าเป็นห่วง (v.) be worried See also: be showing anxiety, be anxious, be concerned, be fearful Syn. น่าวิตก, น่ากังวล, น่าห่วง Ops. ไร้ห่วง, ไร้กังวล
ห่วงหน้าพะวงหลัง (v.) be worried See also: be anxious, feel anxiety, bother Syn. ห่วงหน้าห่วงหลัง
อะร้าอร่าม (v.) be worried See also: be anxious
อาสูร (v.) be worried Syn. กังวล
เป็นกังวล (v.) be worried See also: concern, be anxious, bother, worry Syn. กังวล, เป็นทุกข์ Ops. เป็นสุข
เป็นทุกข์ (v.) be worried See also: concern, be anxious, bother, worry Syn. เป็นทุกข์เป็นร้อน, กังวล, เป็นกังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, กลัดกลุ้ม Ops. เป็นสุข
เป็นทุกข์เป็นร้อน (v.) be worried See also: concern, be anxious, bother, worry Syn. เป็นทุกข์, กังวล, เป็นกังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, Ops. เป็นสุข
วิตกจริต (v.) be worried about See also: be uneasy, be anxious, be apprehensive, be fearful
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Now there's nothing to be worried aboutตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้ว ฉันพูดถูกไหม?

be worried ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
思い乱れる[おもいみだれる, omoimidareru] (v1,vi) to be worried about
気に掛かる;気にかかる[きにかかる, kinikakaru] (v5r,vi,exp) (See 気になる) to weigh on one's mind; to be worried about (something)
蚊の食う程[かのくうほど, kanokuuhodo] (n) not be worried about anything
困じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (1) (See 困ずる・こうずる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困ずる・こうずる・2) to become exhausted
困ずる[こうずる, kouzuru] (vz,vi) (1) (See 困じる・こうじる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困じる・こうじる・2) to become exhausted
困る[こまる, komaru] (v5r,vi) to be troubled; to be worried; to be bothered; to be embarrassed; to be stumped; (P)
心を痛める[こころをいためる, kokorowoitameru] (exp,v1) to be grieved at heart; to be troubled; to be worried; to trouble oneself (about something)
気に病む[きにやむ, kiniyamu] (exp,v5m) to worry; to fret (over something); to be worried; to be anxious
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P)
苦しむ[くるしむ, kurushimu] (v5m,vi) to suffer; to groan; to be worried; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กังวล English: to be worried

be worried ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: be worried ; worry about FR:
อะร้าอร่าม[v.] (arā-arām) EN: be worried FR:
อาวรณ์[v.] (āwøn) EN: be worried ; worry about FR:
แบกโลก[v. exp.] (baēk lōk) EN: be anxious ; be worried FR: être anxieux
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented FR: avoir des ennuis
ห่วง[v.] (hūang = hua) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious (about) ; worry (about) ; be worried ; be perturbed about ; think about ; be engrossed with ; be solicitous about ; be absorbed about FR: être concerné par ; s'en faire ; s'inquiéter
ห่วงหน้าพะวงหลัง[v. exp.] (hūang nā ph) EN: be worried FR:
แคร์[v.] (khaē) EN: care ; be concerned ; be interested ; be worried FR: se sentir concerné ; se préoccuper (de) ; se soucier (de)
กลัดกลุ้ม[v.] (klatklum) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser
กลุ้ม[v.] (klum) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried FR: être abattu ; être accablé
กลุ้มใจ[v. exp.] (klum jai) EN: be depressed ; feel depressed ; be worried ; worry ; feel awful ; be downcast FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé
กุมขมับ[v. exp.] (kum khamap) EN: hold one's head in one's hands ; be worried FR:
ไม่เป็นอันกินอันนอน[v. exp.] (mai pen an ) EN: be worried to death (about) FR:
ไม่สบายใจ[v. exp.] (mai sabāija) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; be bothered about ; feel uncomfortable (mentally) FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être inquiet ; être malheureux
งุ่นง่าน[v.] (ngun-ngān) EN: be vexed ; be worried ; be annoyed ; be harassed FR: être sur les nerfs ; s'énerver ; s'exciter ; se fâcher ; s'impatienter
นอย[v.] (nøi) EN: feel worried ; become tense ; be worried and tense FR: se crisper ; être tendu
เป็นกังวล[v.] (pen kangwon) EN: be worried ; concern ; be anxious ; bother ; worry FR: se soucier ; se préoccuper
เป็นทุกข์[v.] (penthuk) EN: be worried ; be anxious ; bother ; worry FR: être malheureux
เป็นทุกข์เป็นร้อน[v.] (penthukpenr) EN: be worried FR: se faire des cheveux blancs (fam.) ; se faire du mauvais sang ; se faire de la bile (fam.) ; se mettre martel en tête
ปรารมภ์[v.] (prārom) EN: worry ; be worried ; be anxious FR:
ร้อนอกร้อนใจ[v. exp.] (røn ok røn ) EN: be worried ; be upset FR:
รู้สึกเป็นห่วง[v. exp.] (rūseuk pen ) EN: be worried FR:
รู้สึกเป็นกังวล[v. exp.] (rūseuk pen ) EN: be worried FR:
รู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ[v. exp.] (rūseuk røn-) EN: feel feverish ; be apprehensive ; be worried FR:
วิตกจริต[v.] (witokjarit ) EN: be worried about ; be uneasy ; be anxious ; be apprehensive ; be fearful FR:
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil FR: s'affairer
ยุ่งใจ[v.] (yungjai) EN: be upset ; be troubled ; be anxious ; worry ; be worried ; be preoccupied ; be bothered (about) FR: être préoccupé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be worried
Back to top