ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be worn - out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be worn - out*, -be worn - out-

be worn - out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลุดลุ่ย[v.] (lutlui) EN: be tattered ; be worn - out ; be ragged FR: être débraillé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be worn - out
Back to top