ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be withdrawn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be withdrawn*, -be withdrawn-

be withdrawn ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เก็บเนื้อเก็บตัว (v.) be withdrawn from See also: isolate, confine Syn. เก็บตัว Ops. แสดงตัว, เปิดเผยตัว

be withdrawn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก็บเนื้อเก็บตัว[v.] (kepneūakept) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เก็บตัว[v.] (keptūa) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial ; live a very secluded life FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be withdrawn
Back to top