ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be willing to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be willing to*, -be willing to-

be willing to ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมัครใจ (v.) be willing to See also: volunteer, like volunteer Syn. เต็มใจ
เต็มอกเต็มใจ (v.) be willing to Syn. เต็มใจ Ops. ฝืนใจ, บังคับใจ
เต็มใจ (v.) be willing to See also: like Syn. เต็มอกเต็มใจ Ops. ฝืนใจ

be willing to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กล้าได้กล้าเสีย[v.] (klādāiklāsī) EN: be willing to take a risk FR:
กล้าเสี่ยง[v. exp.] (klā sīeng =) EN: be willing to take a risk ; oser FR:
สมัครใจ[v.] (samakjai) EN: be willing to FR: vouloir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be willing to
Back to top