ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be wild

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be wild*, -be wild-

be wild ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ้า (v.) be wild about See also: be mad, be freak, be crazy about

be wild ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
荒ぶる[あらぶる, araburu] (v5r,vi) (arch) (See 荒ぶる神) to be savage; to be wild; to be unruly

be wild ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุกรุ่น[v.] (khukrun) EN: smolder ; be wild with anger ; be pent-up FR:
ทะเยอทะยาน[v. exp.] (thayoēthayā) EN: be ambitious ; be wild with ambition FR: ambitionner ; être ambitieux ; avoir de l'ambition ; être dévoré par l'ambition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be wild
Back to top