ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be widely spoken

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be widely spoken*, -be widely spoken-

be widely spoken ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล่าลือ[v.] (laoleū) EN: rumour ; rumor (Am.) ; be rumored ; be widely spoken FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be widely spoken
Back to top