ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be wide-awake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be wide-awake*, -be wide-awake-

be wide-awake ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
眼が冴える;目が冴える[めがさえる, megasaeru] (exp,v1) to be wide-awake; to be wakeful; to be unable to sleep

be wide-awake ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระวังตัว[v.] (rawang tūa) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout FR: se méfier ; se défier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be wide-awake
Back to top