ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be wide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be wide*, -be wide-

be wide ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กว้าง (v.) be wide See also: be broad, be vast Syn. กว้างขวาง Ops. แคบ, คับแคบ
ละบือ (v.) be widely known See also: spread, become well known, be rumoured Syn. ลือเลื่อง, ระบือ, ลือ, ฟุ้งเฟื่อง
แพร่หลาย (v.) be widespread See also: be well-known, prevail, be prevalent Syn. แพร่สะพัด, สะพัด, แพร่ขยาย

be wide ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
開かる[はだかる, hadakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to be separated; to be exposed; to be wide open; (2) (See 立ちはだかる) to stand with one's limbs apart (blocking the way)
名をはせる;名を馳せる[なをはせる, nawohaseru] (exp,v1) (See 馳せる・3) to win fame; to be widely-known; to be well known; to make a name for oneself
目を見張る;目をみはる[めをみはる, mewomiharu] (exp,v5r) to be wide-eyed (in surprise); to open one's eyes wide (in wonder); to be amazed (at, by)
眼が冴える;目が冴える[めがさえる, megasaeru] (exp,v1) to be wide-awake; to be wakeful; to be unable to sleep
見出す(P);見いだす;見出だす;見い出す(io)[みいだす(P);みだす(見出す), miidasu (P); midasu ( midasu )] (v5s,vt) (1) to find out; to discover; to notice; to detect; (2) to select; to pick out; (3) to look out (from the inside); (4) to be wide-eyed (in surprise, anger, etc.); (P)
音に聞く[おとにきく, otonikiku] (exp,v5k) to be widely known; to be famous

be wide ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปิดกว้างอยู่[v. exp.] (poēt kwāng ) EN: be wide open FR: être grand ouvert
ละบือ[v.] (labēu) EN: be widely known FR:
เล่าลือ[v.] (laoleū) EN: rumour ; rumor (Am.) ; be rumored ; be widely spoken FR:
แพร่หลาย[v.] (phraēlāi) EN: be widespread ; be well-known ; prevail ; be prevalent FR:
ระวังตัว[v.] (rawang tūa) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout FR: se méfier ; se défier

be wide ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wach {adj} | ganz wach seinawake | to be wide awake

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be wide
Back to top