ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be wet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be wet*, -be wet-

be wet ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉ่ำ (v.) be wet See also: be damp, be moist, be humid Syn. ชุ่ม Ops. แห้ง
เฉอะแฉะ (v.) be wet See also: be muddy, be slimy, be slushy Syn. แฉะ, เปียกแฉะ Ops. แห้ง
เปียก (v.) be wet See also: be soaked, be soggy, become sodden Syn. ชุ่ม, เปียกชุ่ม, เปียกแฉะ Ops. แห้ง
เปียกชุ่ม (v.) be wet See also: be soaked, be soggy, become sodden Syn. ชุ่ม, เปียกแฉะ Ops. แห้ง
เปียกแฉะ (v.) be wet See also: get soaked, be soggy, become sodden Syn. เปียก, แฉะ Ops. แห้ง

be wet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
湿る[しめる, shimeru] (v5r,vi) to be wet; to become wet; to be damp; (P)
潤む[うるむ, urumu] (v5m,vi) (1) to be wet; to be moist; (2) to get dim; to become blurred; to get cloudy; to get muddy; to be bleared; (3) (of one's voice) to become tear-choked; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
湿る[しめる, shimeru] Thai: เปียกชื้น English: to be wet

be wet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบอะเฉอะ[v. exp.] (boe choe) EN: be wet FR:
ชุ่ม[v.] (chum) EN: be soaked ; dampen ; be moist ; be humid ; be damp ; be wet ; be drenched FR:
ฝนชุก[v. exp.] (fon chuk) EN: be rainy, ; be wet FR:
ยังไม่มีประสบการณ์[v. exp.] (yang mai mī) EN: be young and inexperienced ; be wet behind the ears (loc.) ; be not dry behind the ears (loc.) FR: être inexpérimenté
ยังไม่เป็นผู้ใหญ่[v. exp.] (yang mai pe) EN: be young and inexperienced ; be wet behind the ears (loc.) ; be not dry behind the ears (loc.) FR: être inexpérimenté
เยิ้ม[v.] (yoēm) EN: ooze ; seep ; exude ; be sticky ; be wet ; be brimful ; moist FR: suinter ; perler ; exsuder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be wet
Back to top