ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be well-informed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be well-informed*, -be well-informed-

be well-informed ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาสว่าง (v.) be well-informed See also: be wide-awake, become enlightened
หูตาสว่าง (v.) be well-informed See also: be wide-awake, become enlightened Syn. ตาสว่าง

be well-informed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
通ずる[つうずる, tsuuzuru] (vz) (See 通じる) to run to; to lead to; to communicate; to understand; to be well-informed
通じる[つうじる, tsuujiru] (v1,vi) to run to; to lead to; to communicate; to understand; to be well-informed; (P)
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)

be well-informed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หูตาสว่าง[v.] (hūtāsawāng) EN: be well-informed FR:
รอบรู้[v.] (røprū) EN: be omniscient ; be well-read ; be well-informed ; be skilled ; be well-versed ; be proficient FR: être expérimenté ; être omniscient ; être versé (litt.) ; être calé (fam.) ; en avoir fait le tour ; connaître à fond
ตื่นตัว[v.] (teūntūa) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be well-informed
Back to top