ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be weary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be weary*, -be weary-

be weary ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระโหย (v.) be weary See also: be fatigued, be tired, be exhausted, be worn out Syn. โหย, อ่อนแรง, อ่อนเพลีย Ops. แข็งแรง, สดชื่น
ขาลาก (v.) be weary See also: be exhausted, have no energy to walk
อ่อนระโหย (v.) be weary See also: be exhausted Syn. อ่อนระโหยโรยแรง, อิดโรย, อ่อนโรย
อ่อนระโหยโรยแรง (v.) be weary See also: be exhausted Syn. อิดโรย, อ่อนโรย
อ่อนโรย (v.) be weary See also: be exhausted Syn. อ่อนระโหยโรยแรง, อิดโรย
เมื่อยล้า (v.) be weary See also: be tired, be fatigued, be worn out, be exhausted Syn. เหนื่อย, ล้า, อ่อนล้า
เหนื่อยล้า (v.) be weary See also: be tired, be fatigued, be worn out, be exhausted Syn. เหนื่อย, ล้า, เมื่อยล้า, อ่อนล้า

be weary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厌倦[yàn juàn, ㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, 厌倦 / 厭倦] dreary; to tired of; to be weary of

be weary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厭う[いとう, itou] (v5u,vt) to dislike; to hate; to grudge (doing); to spare (oneself); to be weary of; to take (good) care of

be weary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[v. exp.] (beūa nāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore FR: être dégoûté ; en avoir marre
คระโหย[v.] (khrahōi) EN: be weary ; be exhausted FR:
กระโหย[v.] (krahōi) EN: be weary FR:
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
แหนงหน่าย[v.] (naēng-nāi) EN: be bored ; be weary ; be fed up with FR:
เหนื่อย[v.] (neūay) EN: be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted ; be weary FR: être fatigué ; être apathique ; être las ; être usé
เหนื่อยล้า[v.] (neūay-lā) EN: be weary ; be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted FR: être fatigué
เหนื่อยหน่าย[v.] (neūay-nāi) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of FR: être fatigué de ; en avoir assez de
เหนื่อยอ่อน[v. exp.] (neūay øn) EN: be tired (and feel weak) ; be weary ; be fatigued FR: être faible
อ่อนล้า[v.] (ønlā) EN: be exhausted ; be weary FR:
อ่อนเปลี้ยเพลียแรง[v. exp.] (ønplīa phlī) EN: be exhausted ; weaken ; be weary ; fatigue FR:
อ่อนระโหย[v. exp.] (øn rahōi) EN: be weary ; be exhausted FR:
อ่อนระทวย[v. exp.] (øn rathuay) EN: be feeble ; be weary ; be tired ; be worn out ; be exhausted FR:
ย่ำแย่[v.] (yamyaē) EN: be weary FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be weary
Back to top