ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be wealthy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be wealthy*, -be wealthy-

be wealthy ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มั่งคั่ง (v.) be wealthy See also: be rich, be prosperous Syn. มั่งมี Ops. ยากจน, อัตคัด

be wealthy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร่ำรวย[v.] (ramrūay) EN: be rich ; be wealthy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be wealthy
Back to top